Netværk - Vandkvalitet der BAT'er

elvom lokal håndtering af regnafstrømning i stigende grad sker i hele landet, er praksis omkring vandkvalitet stadig en stor udfordring. Udfordringen rammer især kommunale miljømedarbejdere og forsyningsselskaber, men også producenter og leverandører af renseløsninger samt rådgivere og entreprenører.

Ønsket om at håndtere regnvand lokalt og samtidig beskytte vandmiljøet gør, at der oftest skal ske en rensning inden regnafstrømning nedsives eller udledes. De iboende usikkerheder og forskelligheder, både vedrørende regnafstrømningens forure-ningsprofil, recipienter og grundvands sårbarhed samt manglen på veldokumenterede renseløsninger, gør det svært at finde den bedste løsning i hver enkelt situation.

Ifølge lovgivningen gives der tilladelse til udledning af regnaf-strømning efter den kombinerede metode. Det betyder, at der skal stilles vilkår om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi (Best Available Technology - BAT). Hvis ikke anvendelsen af BAT er nok til at sikre et godt vandmiljø, skal der fastsættes strengere vilkår i tilladelsen. Men hvad er BAT i forbindelse med regnafstrømning? Og hvordan skal BAT dokumenteres?

Mange steder bliver våde bassiner betragtet som BAT, men hvorfor? Er BAT i virkeligheden flere forskellige løsninger tilpasset hver enkelt situation? Hvordan skal vi vælge den rigtige løsning, hvis vi reelt ikke ved hvad løsningerne kan under de givne forhold? Det er nødvendigt, at vi bliver ved med at være nysgerrige, undersøge og forholde os til eksisterende og ny viden. Men vi skal også blive bedre til at skabe et fælles overblik og enes om nogle retningslinjer, så vi kan træffe de bedste beslutninger til krav og renseevne så ensartet så muligt på tværs af landet. Herfra ser vi derfor fortsat behov, for et sted der løbende arbejder med at samle, strukturere, koordinere, kommunikere, vejlede og anbefale viden indenfor området.

Oversigt

  • Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

    Nedefor findes Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning, samt bilag til test af renseløsninger

    Læs mere
  • Netværksmøder

    Siden opstarten af Netværket i 2020 har der løbende blevet afholdt Netværksmøder.    Nedenfor findes program og slides fra møderne

    Læs mere