name

Om projektet

Vand i Byer har igangsat projektet "Kvalitet af regnafstrøming - fra A til Åen" som løber til foråret 2019. 


                                                                                                                                                                                

Baggrunden for projektet er, at kommuner og forsyninger de seneste år er begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne.

I den forbindelse er separering af regnvand fra kloaksystemet blevet mere udbredt, og i stedet afkobles regnafstrømning fra befæstede overflader og håndteres lokalt ved nedsivning til grundvand, udledning i søer/åer/vandløb eller ledes op på overfladen for at bidrage til mere blå-grønne anlæg.

Allerede nu er dette praksis mange steder i Danmark, og det må i takt med at klimatilpasningsplanerne implementeres forventes, at der over de kommende år vil ske en markant stigning i ansøgninger til en sådan håndtering af regnvand.

Projektets formål

Med dette projekt ønsker vi at den viden der findes omkring kvalitet af regnafstrømning kommer i spil og forankres.

Samtidig skal den eksisterende viden suppleres med ny viden, så de beslutninger der skal træffes, træffes på det bedst mulige grundlag hvor regnafstrømning håndteres lokalt samtidig med at søer, havet og grundvandet beskyttes.

Det skal smidiggøre sagsbehandlingen for miljømedarbejdere i kommuner, men også gøre det mere overskueligt for rådgivere, forsyninger og producenter af renseløsninger at arbejde med regnafstrømning og vandkvalitet.

Når der arbejdes videre på bedst mulige grundlag, er det også vigtigt og nødvendigt at eksisterende viden opdateres med ny viden og data, således at usikkerheden bliver mindre og det bedst mulige grundlag endnu bedre.

Læs mere om projektet i vores projektbeskrivelse her.

Målgruppe

Alle der arbejder inden for området omkring kvalitet af regnafstrømning det være sig i kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører, producenter etc.

Aktiviteter i projektet

I projektet er er der blevet afholdt to workshops:

Workshop I - læs mere her.

Workshop II - læs mere her.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte projektleder, Karin Cederkvist fra Teknologisk Institut på telefon: 7220 2085 eller e-mail: kce@teknologisk.dk.