Inspiration til udledning- og nedsivningstilladelser

Udledning af forurenet regnvand, til recipient er ikke tilladt uden tilladelse. Udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til overfladevand er således forbudt, medmindre der indhentes en tilladelse. Tilladelse meddeles enten efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og/eller i spildevandsbekendtgørelsen eller efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, godkendelsesbekendtgørelsen og spildevandsbekendtgørelsen.

Inspiration til udledningstilladelsernes indhold og udformning, findes ofte igennem tidligere udledningstilladelser, der ofte har omhandlet regnvand renset igennem et bassin. Ved brug af andre teknologier, end bassiner, til rensning af regnvand, er mulighed for at finde inspiration begrænset, derfor er her samlet forskellige udledningstilladelser, der kan bruges til inspiration. 

Under de forskellige sider findes eksempler på:

  • Udledningstilladelser
  • Notat omkring udledningstilladelser

Oversigt

  • Udlednings-/nedsivningstilladelser

    Udledning og af regnvand, sker i dag med udgangspunkt i en udlednings-/nedsivningstilladelse.  Tilladelsen gives af kommunen i det pågældende område, hvor der ønskes tilladelse til…

    Læs mere
  • Notat omkring udledningstilladelser

    Læs mere